Mittetulundusühingu

EESTI HEMATOLOOGIA SELTS

Põhikiri

1.Nimetus

Eesti Hematoloogia Selts, lühendatult EHS, inglisekeelne vaste: Estonian Association of Hematology

2. Asukoht

Eesti Hematoloogia Selts asub Tartus

3. Eesmärk

Oma tegevuses juhendub Eesti Hematoloogia Selts(edaspidi Selts) järgmistest eesmärkidest:

 • ·        hematoloogiaalaste teadmiste süsteemipärane edendamine
 • ·        hematoloogiast huvitatud arstide omavahelise suhtluse tihendamine ja erialalise informatsiooni vahendamine
 • ·        interdistsiplinaarse koostöö arendamine
 • ·        hematoloogiaalase teadustöö koordineerimine

Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

 • ·        koondab hematolooge ja teisi spetsialiste ning juriidilisi isikuid, kes oma tegevusega aitavad kaasa seltsi eesmärkide täitmisele
 • ·        teeb võrdsetel alustel koostööd teiste erialaseltside ja- liitudega, teadusasutuste ja kõrgkoolidega nii Eestis kui välismaal, seadusandliku ja täidesaatva võimu organitega
 • ·        korraldab kongresse, konverentse, seminare, koosolekuid ja muid teaduslikke ja harrastusteaduslikke üritusi
 • ·        koostab erialaseid standarte, korraldab meditsiiniasutuste ja erialaspetsialistide litsenseerimist ja sertifitseerimist
 • ·        koostab ja annab välja teaduslikku kirjandust, kogumikke ja metoodilisi juhendeid
 • ·        asutab vajadusel allüksusi ja erialasektsioone (osakondi)
 • ·        annab ekspertnõuandeid

4.Seltsi õigused

 • ·        omada ruume, pangakontot ja teha finantsoperatsioone
 • ·        sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega
 • ·        anda toetusi, stipendiume ja auhindu vastavalt kehtestatud statuudile
 • ·        esitada kanditaate autasustamiseks ja stazeerimiseks välismaal
 • ·        omada sidevahendeid, arvutus-ja paljundustehnikat

5.Liikmed

 • ·        Seltsi tegevliikmed võivad olla arstid ja teised hematoloogiaga seotud erialadel töötavad kõrgharidusega spetsialistid, kes täidavad Seltsi põhikirja nõudeid ja maksavad liikmemaksu
 • ·        Seltsi toetajaliikmed võivad olla nii era-kui juriidilised isikud, kes osutavad abi Seltsi eesmärkide realiseerimisel. Toetajaliikmete statuudi ja liikmesoleku tingimused kehtestab seltsi juhatus.
 • ·        Seltsi auliikmeks valitakse silmapaistvaid hematoloogiaala spetsialiste või teisi isikuid eriliste teenete eest Seltsi eesmärkide elluviimisel.
 • -        Ettepaneku auliikmeks valimiseks teeb Seltsi juhatus või vähemalt viis Seltsi tegevliiget

5.1 Liikmeks vastuvõtmine

 • ·        tegevliikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel üldkoosolekul pärast sisseastumismaksu tasumist, mis on võrdne liikmemaksuga
 • ·        toetajaliikmeks võetakse vastu Seltsi juhatuse otsusega
 • ·        auliikmeks võetakse vastu üldkoosoleku otsusega lihthäälteenamusega

5.2 Liikmete õigused

 • ·        võtta osa Seltsi tegevusest vastavalt Seltsi eesmärkidele ja põhikirjale
 • ·        valida ja olla valitud Seltsi organitesse
 • ·        esitada seltsi juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevuse kohta
 • ·        võtta osa kõigist Seltsi poolt korraldatavatest üritustest
 • ·        saada konsultatsioone, toetust ja kaitset oma erialases tegevuses

5.3 Liikmete kohustused

 • ·        Seltsi põhikirja nõuete täitmine ja osavõtt Seltsi tegevusest
 • ·        Seltsi liikmemaksu tasumine

5.4 Liikmemaks

 • ·        liikmemaksu suuruse määramine on üldkoosoleku pädevuses
 • ·        liikmemaksust on vabastatud

           *Seltsi liige kes on lapsepuhkusel, saab rasedus-,sünnitus-või lapsetoetust ning esitab avalduse liikmemaksust vabastamise kohta Seltsi juhatusele

          *Seltsi liige, kes on üle ühe aasta kestval komandeeringul välismaal

          *mittetöötavad pensionärid

5.5 Liikmete väljaastumine

 • ·        Seltsist väljaastumine on võimalik isikliku avalduse alusel
 • ·        Väljaastumine on võimalik majandusaasta lõpus pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist

5.6 Liikme väljaarvamine

 • -        liikme väljaarvamine toimub Seltsi juhatuse otsusega
 • -         liikmemaksu mittetasumise korral

6. Juhtimine

6.1 Üldkoosolek 

 •   ·       Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek
 • ·        korraline üldkoosolek kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku üks kord aastas, mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppu
 • ·        erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda vähemalt 1/10 Seltsi liikmete kirjalikul taotlusel
 • ·        üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Seltsi liikmetest
 • ·        üldkoosolek saab vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on koosoleku kokkukutsumisel eelnevalt teatavaks tehtud
 • ·        üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekust osavõtjatest
 • ·        põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekust osavõtjaist
 • ·        põhikirja muutus jõustub selle registrisse kandmisest
 • ·        valib Seltsi juhatuse ja revisjoni komisjoni

6.2 Juhatus

 • ·        Seltsi juhatuses on viis liiget
 • ·        Seltsi juhatus valitakse kolmeks aastaks otsesel salajasel hääletusel
 • ·        juhatusse ei saa kandideerida rohkem kui kaheks järjestikuseks perioodiks
 • ·        presidendiks ei saa kandideerida rohkem kui kaheks järjestikuseks perioodiks
 • ·        igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes
 • ·        juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulise täitmatajätmise korral või seoses võimetusega Seltsi juhtida
 • ·        juhatuse liikmel on õigus oma ülesannete täitmisega seotud kulutuste hüvitamisele
 • ·        Seltsi juhatus juhib Seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel perioodil
 • ·        koostab Seltsi tegevuskava, eelarve, tegevus-ja rahalise aruande
 • ·        käsutab Seltsi raha ja vara ning teostab finanstehinguid, määrab auhindu ja stipendiume
 • ·        juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest
 • ·        otsused võetakse vastu häälteenamusega, häälte pooldumisel on otsustav presidendi hääl

7. Järelvalve

 • ·        üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle valides kolmeks aastaks ametisse kolmeliikmelise ravisjonikomisjoni
 • ·        revisjonikomisjon kontrollib Seltsi finantstegevust vähemalt üks kord aastas, esitades revisjoniaruande üldkoosolekule kinnitamiseks

8. Raamatupidamine

 • ·        Seltsi juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele

9.Lõpetamine

 • ·        Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud viisidel
 • ·        lõpetamise otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekust osalenutest
 • ·        lõpetamise otsuse korral esitab Seltsi juhatus lõpetamise avalduse kandmiseks registrisse
 • ·        Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus
 • ·        Seltsi likvideerimisel antakse Seltsi vara üle samalaadsetele, sama tegevussuunaga organisatsioonidele.